ایران(Iran)

متاسفانه به خاطر بی توجهی که در این سال ها به تاریخچه اسطوره ای صورت گرفته خیلی سخت می تونم عکس های جذاب از افسانه های ایرانی پیدا کنم.

درباره خدایان ایران باستان و این چیز ها که اصلا شده سوزن تو انبار کاه.