افسانه های ما

گذشتگان با تخیل خودشون شخصیت های افسانه ای رو برای ما به یادگار گذاشتند که در قسمت موجودات افسانه ای قرار دارند.

اما ما هم برای آیندگان سورپرایزهایی داریم که در این قسمت معرفی می کنم.