دیموناتا

دیموناتا(بک)

داستان بک جلد چهارم مجموعه دیموناتا رمانی ماجراجویانه، اثر دارن شان نویسنده ایرلندی است. «بک»به معنی یگانه کوچک چهارمین کتاب از